Klarinet, een open source alternatief voor Alklanet

Het antwoord is binnen!

  1. Hoewel de CLP het gebruik van CLP-etiketten op niet-gevaarlijke producten niet expliciet verbiedt, is het CLP-etiket specifiek bedoeld om de relevante informatie over gevaarlijke stoffen en mengsels te communiceren wanneer deze op de markt worden gebracht (artikel 4, lid 4). ). Bovendien geeft artikel 25, lid 4 aan dat uitspraken die inconsistent zijn met de indeling van die stof of dat mengsel, niet mogen voorkomen op het etiket of de verpakking van welke stof of dat mengsel dan ook. Het etiket mag daarom alleen informatie bevatten die in dat kader relevant is (artikel 17). Niet-gevaarlijke producten met CLP-labels kunnen consumenten in verwarring brengen en dit moet worden vermeden (artikel 35, lid 2).

  2. Hoewel niet expliciet verboden, is het naar onze mening niet wenselijk om H-zinnen en pictogrammen weer te geven op de verpakking van niet als gevaarlijk ingedeelde mengsels. Gezien u het mengsel niet op de markt brengt maar zelf gebruikt, heeft u mogelijk verplichtingen vanuit de arbowet, zie: Gevaarspictogrammen, H-zinnen en P-zinnen voorgevaarlijke stoffen | Arboportaal https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/gevaarsymbolen.

Nou, dat is volkomen duidelijk, ik ga binnenkort een boel informatie van het etiket verwijderen. Volgens de regels is 2-butoxyethanol bij een concentratie van 7,5% niet gevaarlijk, en volgens bovenstaand oordeel van het RIVM is het dan niet wenselijk om gevarenzinnen en pictogrammen op het etiket te hebben.

4 Likes